Kiírták a szociális bérlakás-pályázatot

Oszd meg másokkal!

Desktop

A kispesti Szociális és Lakásügyi Bizottság szociális rászorultság alapján pályázatot hirdetett az önkormányzat tulajdonában álló üres bérlakásokra.

1./ Pályázatot olyan 18 év feletti kerületi lakosok nyújthatnak be, akiknek a bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye legalább 3 éve Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata közigazgatási területén található, és ténylegesen, életvitelszerűen ott tartózkodnak.

 

2./ Egy család csak 2 darab lakásra adhat be pályázatot.

A bérbe adható lakás nagysága a bérlő és vele együttköltözők számától függően:

a.) 1-2 fő estén 1-2 lakószoba

b.) 3 fő estén 1,5-2,5 lakószoba

c.) 4 fő estén 2-3 lakószoba

d.) 5 fő estén 2-3,5 lakószoba

e.) 6 és több fő esetén 2-5 lakószoba

A bérleti díj meghatározása a Lakásrendelet szabályai szerint történik.

A bérleti szerződés maximum öt évre köthető meg és további öt évente hosszabbítható.

 

3./ Jövedelmi, vagyoni és egyéb rászorultsági feltételek, melyeknek együttesen kell fennállniuk:

a.) Mind a család, mind az együttköltöző közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme a pályázat beadását megelőző utolsó 12 hónap átlagában eléri a 42.750,-Ft-ot és nem haladja meg a 128.250,- Ft-ot, egyedüli pályázóként a 156.750,- Ft-ot, melyet visszamenőleges egy évre, havi bontású jövedelem igazolás alapján kell benyújtani.

A jövedelmi viszonyok alapján ha a jövedelem felső határa a 99.750,- Ft ( egyedül élő esetén a 128.250,- Ft-ot ) nem haladja meg „szociális 1” kategória szerinti lakbér, ha meghaladja „ szociális 2” kategória szerinti lakbér fizetendő.

b.) A pályázatot személyesen, az együtt költözők egy évre visszamenőleges bejelentett munkaviszonyból származó havi bontású nettó jövedelem igazolásainak (önadózó esetén, adóigazolást mellékelve) csatolásával.

c.) Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak és házastársának, élettársának, vagy a vele együtt lakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs lakás.

d.) Ahol a bérlő és a vele együtt költöző személy nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a bérbeadáskor az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150-szeresét 4.275.000,-Ft-ot meghaladja.

e.) A pályázó és a vele együtt költözők vállalják, hogy évente a lakásban lakók jövedelméről igazolást nyújtanak be (jövedelemigazolás, adóbevallás), és nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a vagyoni, jövedelmi viszonyukat az önkormányzat ellenőrizheti, továbbá vállalják, hogy a lakástörvényben megfogalmazottak szerint később befogadni kívánt személyek jövedelmét is vizsgálja az Önkormányzat.

 

4./ A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó alábbi nyilatkozatait:

a.) A lakbér és közüzemi díj megfizetését vállalja, tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékét önkormányzati rendelet állapítja meg, a bérleti szerződés tervezetét elfogadja.

b.) Önkormányzati lakás bérlője a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén a felajánlott önkormányzati bérlakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - a pályázatban megjelölt határidőben - az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

c.) A bérbeadó birtokába visszaadott lakásba bejelentett személyek kijelentéséről gondoskodik.

d.) A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő tényt, vagy adatot közöl, melyet a benyújtandó igazolások nem támasztanak alá és ezzel a Bizottságot tévedésbe ejtette, 5 évre a Bérbeadó a lakáspályázatokból kizárja.

 

5./ Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó:

a.) pályázati feltételeknek nem felel meg,

b.) pályázatot nem személyesen, vagy meghatalmazott útján, a hirdetményben meghatározott helyen, módon és határidőben nyújtotta be,

c.) pályázatát hiányosan, nem egyértelműen, vagy nem az egységcsomagban található sorszámozott nyomtatványon adja be, a hiánypótlásnak a benyújtási határidőig nem tett eleget,

d.) adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, az önkormányzattal, vagy intézményeivel szemben tartozása áll fenn.

e.) aki ellen folyamatban van lakbér és különszolgáltatások díjának megfizetése miatt bírósági vagy végrehajtási eljárás,

f.) akinek vagy a vele egy háztartásban élő személynek a bérleti szerződését szerződésszegés, jogszabálysértő magatartás miatt az Önkormányzat korábban felmondta,

g.) aki a családjában nevelt gyermeke kötelező óvodai nevelésének, vagy iskolai tankötelezettségének nem tesz eleget,

h.) aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy a kérelme benyújtását megelőző öt éven belül szüntette meg az önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát térítés ellenében,

i.) aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy kérelme benyújtását megelőző 10 éven belül az Önkormányzattól vásárolt lakását elidegenítette,

j.) aki a kérelme benyújtását megelőző öt éven belül önkényes módon költözött be bármely lakásba.

k.) igénye nem éri el, vagy meghaladja a pályázatban kiírt lakásnagyság mértékét,

l.) az általa leadandó önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj- vagy közüzemi díjtartozás van,

m.) pályázatban nem a valóságnak megfelelő tényt, vagy adatot közöl.

 

6./ A pályázat megnyerése esetén pályázóknak vállalniuk kell a lakbér és külön szolgáltatás díja együttes összegének a bérleti szerződés megkötése előtt 6 hónapra előre történő megfizetését. A lakások rendeltetésszerű állapotban kerülnek bérbeadásra, ezen túlmenően egyéb, a bérlő igényei szerinti felújítási, karbantartási munkák pl. festés, mázolás, burkolás, berendezési tárgy, javítása vagy cseréje stb. a bérlőre tartozó feladat, melyeket saját költségén végezhet el, az ebből adódó költségek megtérítésére sem a lakásbérlet időtartama alatt, sem azt követően nem tarthat igényt.

 

7./ A pályázatokat benyújtani, csak az egységcsomagban megtalálható, egy évre visszamenőleg kitöltött, havi bontású nettó jövedelemigazolásokkal, a nyilatkozatokkal együtt, személyesen és a pályázók személyazonosítója, lakcímkártyája, adó- és tajkártyája másolatának becsatolásával lehetséges.

 

8./ A pályázatokat a Szociális és Lakásügyi Bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden résztvevő írásbeli tájékoztatást kap. A nyertes pályázóval a pályázat eredményének kihirdetését követő 30 napon belül kell a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 30 napon belül önhibáján kívül nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni.

 

9./ A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 04. 18.00 óráig

 

10./ A pályázatokat benyújtani csak a pályázat időtartama és ügyfélszolgálati idő alatt, a kiírótól beszerzett, sorszámozott nyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda Vagyongazdálkodási Csoportnál (Bp., XIX., Városház tér 18. B. ép. III. em. 105-ös szobában) személyesen lehetséges. Ügyfélfogadási időn kívül a pályázatok átvételére lehetőségünk nincs.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 14.00–18.00

Szerda: 08.00–16.30

Péntek: 08.00–12.00

 

Pénztári órák (az egységcsomag árának befizetésére):

Hétfő: 14.00–17.30

Szerda: 10.00–12.00, 13.00–15.00

Péntek: 09.00–11.30

 

11./ A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda Vagyongazdálkodási Csoportnál B. ép. III. 105-ös szoba.

 

Pályázati egységcsomag nyomtatvány csak a pályázat időtartama alatt, a pénztári órákban szerezhető be: Pénzügyi és Gazdasági Iroda, pénztár A. ép. I. em. 42. szoba

A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?
Hirdetés
Desktop

Hirdess nálunk!

Szeretnéd, ha a kerület lakói tudnának szolgáltatásaidról, termékeidről, boltodról, vendéglátó-helyedről? Hirdess nálunk! Meglásd, egyáltalán nem drága – és megéri. A részletekért kattints ide!

Legyél a szerzőnk!

Rendszeresen írnál a környéked eseményeiről, boltjairól, kocsmáiról, kulturális programjairól, utcáiról és játszótereiről? Ne habozz, vedd föl velünk a kapcsolatot!

Hol-mi toplista

Helyi közösségek a Facebookon

Partnerek